OM

Vi er et storkøkkenfirma med over 40 års erfaring og kunder i hele landet, dog primært på Fyn og i Jylland.

Vi er altid friske med et uforpligtende tilbud og forhandler næsten alt inden for storkøkkenudstyr og mange mærker.


Vores priser er meget konkurrencedygtige. Vi importerer selv meget af det professionelle udstyr. Desuden har vi oftest nogle lagertilbud og forhandler også brugt udstyr.


Reparationer klarer vores dygtige og alsidige service-teknikkere enten hos jer eller på vores værksted. Vi har erfaring med mange forskellige mærker og kan skaffe reservedele til det meste. Vi kan tilbyde serviceaftale med jævnlig vedligeholdelse/gennemgang af jeres udstyr.

Vi kan løse enhver opgave i jeres storkøkken. Vi er ikke produkt-/leverandør-afhængige.


På lager har vi brugt udstyr og andre gode tilbud. Du er altid velkommen til at besøge vores lager på hverdage mellem kl. 8 og 16, fredag mellem kl. 8 og 15.


Kontakt os - og få en god pris på det, I står og mangler 😃

E. J. Service A/S er en alsidig storkøkkenleverandør beliggende i Odense. Vores kunder bor i hele Danmark, men mest på Fyn og Sønderjylland. Vi tilbyder salg af nyt og brugt udstyr samt reparation og vedligeholdelse af al slags storkøkkenudstyr og vandbehandling. Vores serviceteknikere har mere end 40 års erfaring og holder sig løbende opdateret med diverse tekniske kurser i ind- og udland. Vi kender de fleste mærker og har en del reservedele på lager.


Firmaet startede som en afdeling af el-firmaet V. Johansen & Søn A/S. D. 29.02.2008 overtog Søren Balsby, Søren Chr. Sørensen og Lone Pedersen firmaet og det fik sit eget CVR-nr. I 2012 flyttede firmaet til lokalerne på Cikorievej 54.


Søren Balsby og Søren Chr. Sørensen har arbejdet med storkøkkenudstyr og vandbehandling, inden de overtog E. J. Service A/S og kan således bidrage med over 40 års brancheerfaring. Sammen med fortsat erfaring og løbende kursus-opdatering sikrer dette kunderne en god service og kvalitet. Desuden kan firmaet dække en bred vifte af udstyr og mærker – og kunden kan således få udført de fleste opgaver i køkkenet af ét firma.

Lone Pedersen har styret kontoret siden 1997 og sad også før den tid med regnskab, telefoner, korrespondance og andet kontorarbejde.

E. J. Service har siden 2008 udvidet med ansatte serviceteknikere og kontorhjælp.


Med kørende serviceteknikere kommer E. J. Service A/S ud til kunden og foretager reparation og vedligeholdelse. Kunden kan naturligvis også indlevere udstyr til reparation på vores værksted.
Kundekredsen og udstyret spænder lige fra den lille café med en underbordsopvaskemaskine og en lille manuel kaffemaskine til en stor kantine med tunnelopvaskemaskineanlæg, store konvektions-ovne og kaffeanlæg.


Har du en opgave i dit storkøkken, eller vil du gerne vide mere om, hvad vi kan, så tøv ikke med at kontakte os. Du kan skrive til os her.


Handelsbetingelser

Alle priser er angivet uden moms og ab lager. 

Der gives 1 års garanti ved køb af nyt udstyr
- og 3 mdr. garanti på brugte maskiner.
1. GENERELT

Medmindre andet følger af en udtrykkelig skriftlig aftale med E.J. (E. J. Service A/S), så er disse betingelser gældende for tilbud og leverancer fra E.J.


2. EJENDOMSFORBEHOLD

Ejendomsretten til produkterne forbliver hos E.J. , indtil den fulde købesum er betalt, inkl. eventuelle påløbne renter o.a. omkostninger m.v. Køber bærer hele risikoen for produkternes hændelige undergang, når disse er stillet til købers disposition.

 

3. TILBUD

Tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder såfremt overensstemmende accept fra køberen ikke er E.J. i hænde inden 30 dage fra tilbuddets dato. Ret til mindre ændringer i eventuelle beskrivelser, specifikationer, tryksager m.v. forbeholdes.

 

4. DOKUMENTATION
Alle udleverede tegninger og andre tekniske dokumenter må ikke uden samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

Dokumentationen kan forekomme på andre sprog end dansk, da den er fra produktets oprindelsesland.
Alle tekniske specifikationer og illustrationer i kataloger m.v. er vejledende, og E.J. kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i dette materiale.

 

5. ANNULLERING / RETURNERING

Annullering af en ordre accepteres kun efter skriftlig aftale med E.J. og mod betaling af evt. påløbne omkostninger.

Ved returnering af lagervarer beregnes et returneringsgebyr på 15%, dog mindst 100 kr. Specielt hjemtagne eller specialfremstillede varer kan ikke returneres/krediteres.

 

6. PRISER og BETALING

Alle priser anføres eksklusiv moms, afgifter og montering.
Levering er ab fabrik, med mindre andet tydeligt aftales.

Betalingsbetingelsen anføres på fakturaen.
For køb på mere end 10.000 kr. kan E.J. kræve forudbetaling af 30% ved ordreafgivelse.
Ved manglende rettidig betaling forbeholder E.J. sig ret til at beregne 2% i rente pr. påbegyndt måned samt et gebyr på kr. 100,- per rykker.

Hvis køber ikke overholder betalingsbetingelserne, er E.J. berettiget til at stoppe fremtidige leveringer.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling pga. evt. modkrav, som E.J. ikke skriftligt har anerkendt.

 

7. LEVERING

Levering sker EXW fra E.J.'s adresse til den aftalte adresse, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der måtte ramme leverede varer. Dette gælder uanset om E.J. iflg. særlig aftale har forpligtet sig til at afholde udgifter til varens videre transport.

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse som følge af force majeure, strejke o.lign. eller forsinkelse ved leverance fra underleverandører.

 

8. PRODUKTANSVAR

E.J. er ikke ansvarlig for personskade, medmindre det af køber dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af E.J.
E.J.´s ansvar kan på intet tidspunkt overstige gældende maksimumbeløb i den af E.J. tegnede produktansvarsforsikring.
E.J. er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. Og heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår.

E.J. er i enhver henseende ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance el.lign.

I det omfang at E. J. måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde E.J. skadesløs i samme omfang, som E.J.s ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar iht. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom.

 

9. GARANTI / MANGLER ved køb af ny vare.

Der ydes 12 måneders garanti.
Vi gør opmærksom på, at garantireparationer udføres indenfor normal åbningstid.

E. J. er forpligtet til at afhjælpe mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale el. lign., ved at foretage reparation eller omlevering efter E.J.'s valg.
Reparation foretages på E.J.'s lager, når udstyret kan transporteres og ikke er fastmonteret.
E.J.'s forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber dokumenterer, at det leverede er mangelfuldt og herunder dokumenterer, at det leverede er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt.

E.J.'s forpligtelse omfatter alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med afhjælpning af selve manglerne.

Hvis varen er solgt med reservedelsgaranti, omfatter garantien dog kun reservedelen og ikke arbejdsløn til afhjælpning.

E.J.'s ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 1 år fra fakturadato. Anvendes produktet mere intensivt, end det er beregnet til, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

E. J.'s forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelse dækker ikke følger af naturligt slid (for sliddele såsom kabinetter, batterier, tastaturer mv.), usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller fejlbetjening m.v.

Såfremt køber lader afhjælpning foretage af andre end E.J., sker dette for købers regning. Skader opstået som følge af ekstern afhjælpning er købers ansvar.
E. J. er ikke ansvarlig for andre tab, direkte eller indirekte, køber måtte lide som følge af mangel/skade ved det solgte, såsom driftstab, avancetab, skade på løsøre eller fast ejendom, tab af opbevarede varer og lignende.
Køber har ikke ret til at returnere mangelfri varer.


10. GARANTI / MANGLER ved køb af brugt vare.

For brugte varer ydes 3 måneders garanti.
Medmindre andet er aftalt og anført skriftligt.

I øvrigt som anført under punkt 9.

 

11. REKLAMATION

Ved levering med fragtmand skal køber straks efter levering kontrollere varen og reklamere til fragtmanden, inden der kvitteres for modtagelse af varen.

E. J. skal have reklamationen indenfor 8 dage efter at mangel er konstateret.

Køber bliver opkrævet E.J.'s omkostninger til fejlfinding, hvis det viser sig, at der ikke er tale om mangler, som E.J. er ansvarlig for.

Reklamationer fritager ikke køber for at overholde betalingsforpligtelserne.
Såfremt betalingsbetingelserne misligholdes, bortfalder garantien.

 

12. ANSVARSBEGRÆNSNING

E.J.'s ansvar for mangler kan ikke overstige den for varen beregnede fakturapris ekskl. moms.
E.J. er i enhver henseende ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance el. lign. tab.

 

13. TVISTER og LOVVALG

Enhver tvistighed mellem parterne skal afgøres efter dansk rets almindelige regler ved retten i Odense.

Alternativt kan E.J. vælge at tvistigheden skal løses ved voldgift i Odense i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske voldgiftslov. Voldgiftsretten nedsættes med 3 medlemmer, der alle udpeges af Præsidenten for Vestre Landsret. Et af disse medlemmer skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de øvrige dommere skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.

 

Redigeret januar 2019

    GDPR


Information vedr. GDPR / vores behandling af personoplysninger.


Vi registrerer og behandler kun dine personoplysninger, hvis vi har lovligt grundlag for at gøre det.


Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger;
- når du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt
- når du søger eller har ansættelse hos os
- når vi er juridisk forpligtede til det, f.eks. i henhold til bogførings-, skattekontrol-, betalings-loven o. lign.


Vi gør opmærksom på, at vi i medfør af gældende dansk lovgivning har ret til at kontakte dig som kunde med tilbud om vores egne produkter, som er tilsvarende dem, du tidligere har købt hos os. Det gælder, hvis vi har modtaget dine kontaktoplysninger i forbindelse med dit køb og uanset, at du ikke har givet specifikt samtykke hertil. Hvis vi kontakter dig med sådanne tilbud, vil vi klart og tydeligt præsentere dig for muligheden for at frabede dig lignende henvendelser i fremtiden.


Vi passer godt på dine persondata jf. lovgivningen.
Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata. Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.


Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler dine oplysninger og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. email:  info@ejservice.dk
Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse korrekt, kan du klage til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, Tlf. 33193200, www.datatilsynet.dk